Kunstsilo støtter ikke din nettleser

Du bruker en nettleser som ikke støttes lenger på web. Last ned en av disse:

Ugo Rondinone utstilling Sørlandets Kunstmuseum

Ugo Rondinone. a wall. a door. a tree. a lightbulb. winter.

arkiv Sørlandets Kunstmuseum | Utstilling
-

Passer uvanlig godt for en tid der det meste er satt på vent” – Kunstkritiker Mona Pahle Bjerke, NRK.

Ei fengslande atmosfærisk utstilling på Sørlandets kunstmuseum” – Subjekt.

Please scroll down for english. 

Ugo Rondinone ble født 1964 i Brunnen i Sveits. Etter å ha flyttet til Zürich for å jobbe med den østerrikske multimediekunstneren Hermann Nitsch, dro han videre for å studere ved Hochschule für angewandte Kunst i Wien. Rondinone tok eksamen her i 1990, og har siden opprettholdt en utrolig arbeidsfrekvens. Han flyttet for godt til New York i 1998, og videreutviklet her sine kunstneriske ferdigheter. Rondinone fikk positiv respons på sine tidlige malerier med konsentriske sirkler, og begynte deretter å utforske andre medier og installasjonsprosesser. Det over 20 år lange blendende og hengivne samlivet med den ekstraordinære dikteren John Giorno, som dessverre gikk bort i 2019, var en sterk drivkraft bak den enorme variasjonen og dybden i verkene som Ugo stadig utvikler.

Rondinones varierte praksis inneholder metaforiske og ikonografiske bilder som skyer, dyr og figurer, samt kraftige utsagn. Verkene hans bygger ofte på temaer og motiver fra hverdagslige omgivelser (f.eks. lyspærer, masker og trær). Disse får en poetisk dimensjon ved å bli isolert, gjentatt eller behandlet på en spesiell måte gjennom materialene. Når det gjelder formen, inneholder installasjonene ofte et rikt utvalg av referanser fra kunsthistorien og populærkulturen.

Et velkjent nylig verk der dette er tydelig, er Seven Magic Mountains, som er plassert i det vidstrakte ørkenlandskapet i Nevada i USA. Installasjonen omfatter søyler av massive stablede steiner, lekende malt med værbestandig neonfarget maling for å gi et kunstig utseende. Se for deg alle regnbuens farger sammen med mer dempede svart- og gråtoner. Ugo selv bemerket her at forbindelsen mellom natursteinene og deres påførte «nye ytre» danner et kontinuum «mellom menneske og natur, kunstig og naturlig, da og nå».

Kontrasten til verkene som blir vist på Sørlandets Kunstmuseum, kunne ikke være større – eller mer bevisst. Utstillingen vil inneholde fire utvalgte store verk som understreker et annet viktig element i Rondinones arbeid: underdrivelse. Objektene er håndverksmessig og naturlig utformede, og står alene, uten et ledende narrativ. De eksisterer som rå, poetiske gjenstander som tilskueren kan utforske. Verket All Absolute Abyss skaper et leitmotif i denne utstillingen, en overdimensjonert (portal) i tre, med solide elementer i jern og emalje. Døren kaller og lokker på oss – er vi inne, hva ligger utenfor, er døren åpen, på gløtt eller lukket?

Verkene som vises i denne utstillingen, vekker sammen spørsmål om tilhørighet, rom, natur, om det indre og det ytre, om fantasi, begjær og samvær. Det stille rommet fører tilskueren inn i et lukket sfære der man er fri fra forstyrrende støy fra samfunnet og de enorme mengdene (digital) informasjon. Her får vi være uhørbare. Verkene eksisterer ganske enkelt som de er, og er skapt med et fantastisk øye for detaljer, slik at publikum kan oppleve hvert enkelt verk på dets egne premisser. I denne melankolske verdenen blekner grensene mellom virkelighet og drømmer. Det som gjenstår er en dypt personlig opplevelse av at tiden står stille. Resten er mørke.

Du kan oppleve utstillingen i en virtuell 3D-scannet versjon, hvor du beveger deg rundt og kan zoome inn på verkene, i tillegg til å lese tekster skrevet av kurator. 


ugorondinone.com

Med spesiell takk til
DNB Sparebankstiftelsen
Gallery Peder Lund – Oslo
Studio Ugo Rondinone – New York
Galerie Eva Presenhuber – Zürich


Photo courtesy Studio Rondinone.

Ugo Rondinones verk er en del av de faste samlingene i MoMA i New York; ICA i Boston; San Francisco Museum of Modern Art; Walker Art Center i Minneapolis; Bass Museum i Miami; Carnegie Museum i Pittsburgh; New Museum New York; Des Moines Art Center og Dallas Museum of Art.

Ugo Rondinone’s work is part of the permanent collections of MoMA, New York; ICA, Boston; San Francisco Museum of Modern Art; Walker Art Center, Minneapolis; Bass Museum, Miami; Carnegie Museum, Pittsburgh; New Museum New York; Des Moines Art Center and the Dallas Museum of Art.

English

Ugo Rondinone was born 1964 in Brunnen, Switzerland. After moving to Zürich to work with the Austrian multi-media artist Hermann Nitsch, he felt compelled to study at the Hochschule für Angewandte Kunst in Vienna. Upon his graduation in 1990, Ugo maintained an incredible work rate. A definitive move to New York, in 1998, further forging his artistic prowess. Following the positive response to his early concentric circular paintings, Rondinone started to explore other mediums and installation processes. A beautiful and hauntingly poetic togetherness with the incredible poet John Giorno, who sadly passed away in 2019, spanning over 20 years, deeply fueled the intricate variety and depth of the works Ugo develops.

Rondinone’s wide-ranging practice utilizes metaphoric and iconographic images such as clouds, animals and figures, as well as powerful declarative sayings. His work is often founded on themes and motifs from our everyday surroundings (light bulbs, masks, trees, etc.) that acquire a poetic dimension by being isolated, repeated or given specific material treatments. With respect to their form, his installations contain diverse references found within the history of art and popular culture.

A well-known recent work in this respective is “Seven Magic Mountains” placed in the expansive desert-lands of Nevada, USA. The installation is comprised of playfully stacked rocks coated in a special highly artificial looking coat of weather resilient day-glo paint. Imagine all hues of the rainbow paired with more subdued blacks and greys. Ugo noted the connection between these natural stones and their applied “new exterior” shapes a continuum ‘between human and nature, artificial and natural, then and now.

The contrast between the works shown at SKMU could not be higher nor more intentional. The exhibition will feature four selected large-scale works, that underline another important element to RONDINONE’s work: understatement. These naturally crafted objects, that exist on their own, without applied narrative, exist as bare poetic objects free for the onlooker to discover. The work “All Absolute Abyss” forms the leitmotif to this showing, an oversized wooden (portal), crafted with sturdy applied hardware and enamel. The door summons and beckons us; are we inside, what lies beyond, is it open, ajar or firmly shut.

Together with the other works shown here; questions of belonging, of space, of nature, of interior and exterior, of fantasy, of desire and togetherness are evoked. The quiet room transports the onlooker into a secluded space, free from distracting societal noise and torrential (digital) information. Instead we are allowed to be silent. The works simply exist as they are, made with wonderful attention to detail, allowing the audience to experience them in their own respective ways. This rather melancholic world ensures that the boundaries between reality and dreamworld fade. What remains is a deeply personal suspension of time. The rest is darkness.

Ugo Rondinone’s work is part of the permanent collections of MoMA, New York; ICA, Boston; San Francisco Museum of Modern Art; Walker Art Center, Minneapolis; Bass Museum, Miami; Carnegie Museum, Pittsburgh; New Museum New York; Des Moines Art Center and the Dallas Museum of Art.

ugorondinone.com

With special thanks to
DNB Sparebankstiftelsen
Gallery Peder Lund – Oslo
Studio Ugo Rondinone – New York
Galerie Eva Presenhuber – Zürich
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Outdated Browser

×